Фор­мування валеологічних компетенцій студентів медичних коледжів у процесі фізичного виховання

Дослідження присвячено проблемі формування валеологічних компетенцій студентів медичних коледжів. Здійснено аналіз стану досліджуваної проблеми в теорії і практиці валеологічної освіти та фізичного виховання студентської молоді, з’ясовано суть понять “валеологічна компетенція” і “валеологічна компетентність”, визначено її компоненти, критерії та показники рівнів сформованості.

Розроблено, обґрунтовано та представлено в моделі технологію формування валеологічних ком­пе­тенцій на засадах міжпредметної інтеграції, яка містить програму, етапи її реалізації (інформаційно-змістовий, моделювальний, діяльнісний), засоби, форми, принципи, методи й методичні прийоми, ре­зультати сформованості валеологічних компетенцій. Доведено, що впровадження технології форму­вання валеологічних компетенцій у процес фізичного виховання студентів медичних коледжів сприяє підвищенню показників когнітивного (теоретичних знань, практичних умінь), особистісно-ціннісного (міжособистісних стосунків, ставлення до фізичної культури) та поведінкового (дотримання здорового способу життя) компонентів, забезпечує підвищення рівня фізичної підготовленості та соматичного здоров’я.

Ключові слова: валеологічна компетенція, компетентність, здоровий спосіб життя, міжпред­метна інтеграція, фізичне виховання.

Исследование посвящено проблеме формирования валеологических компетенций студентов меди­цинских колледжей. Осуществлен анализ состояния исследуемой проблемы в теории и практике валео­логического образования и физического воспитания студенческой молодежи, определена суть понятий “валеологическая компетенция” и “валеологическая компетентность”, определены ее компоненты, критерии и показатели уровней сформированности.

Разработана, обоснована и представлена в модели технология формирования валеологических компетенций на основе межпредметной интеграции, которая содержит программу, этапы ее реали­зации (информационно-содержательный, моделировочный, деятельностный), средства, формы, принци­пы, методы и методические приемы, результаты сформированности валеологических компетенций. До­ка­зано, что внедрение технологии формирования валеологических компетенций в процесс физического воспитания студентов медицинских колледжей способствует повышению показателей когнитивного (теоретических знаний, практических умений), личностно-ценностного (межличностных отношений, отношение к физической культуре) и поведенческого (соблюдение здорового образа жизни) компо­нентов, обеспечивает повышение уровня физической подготовленности и соматического здоровья.

Ключевые слова: валеологическая компетенция, компетентность, здоровый образ жизни, меж­предметная интеграция, физическое воспитание.

Researches deals with the problem of medical college students’ development of valeological competencies. The state of the problem under study in the theory and practice of valeological upbringing and physical education has been analyzed; essence of the concept “valeological competency” has been developed; components, criteria and development scores of valeological competency have been detected.

It has been developed, substantiated and simulated methods of development of valeological competences on the basis of intersubject integration containing the programme, its implementation phases (information and content-related, simulating, pragmatic), means, forms, principles, methods and methodical practice, and results of valeological competencies development. It has been proved that introduction of the valeological competences methods into the process of physical education of medical college students contributes to the increase of indices of cognitive (theoretic knowledge, working knowledge), personal-value (interpersonal relationships, attitude towards the physical culture) and behavioural (healthy life style) components, and provides the physical fitness increase and somatic health improvement.

Key words: valeologic competency, competence, healthy life style, intersubject integration, physical education.

Апанасенко Г.Л. Валеология против депопуляции: Основы концепции государственной программы / Г.Л.Апанасенко // Здоров’я України2005. – № 10. – С. 57–59.

Власов Г.В. Формування здорового способу життя студентів вищих медичних навчальних закладів засобами фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Г.В.Власов. – Луганськ, 2012. – 20 с.

Гуменний В.С. Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів політехнічних ВНЗ з урахуванням специфіки професійної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук фіз. виховання і спорту: [спец.] 24.00.02. “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / В.С.Гуменний. – Івано-Франківськ, 2012. – 22с.

Дутчак М.В. Спорт для всіх в Україні: теорія та практика / М.В.Дутчак. – К. : Олімпійська література, 2009. – 279 с.

Земська Н.О. Особистісна компетентність студентів до здорового способу життя: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз.виховання і спорту: [спец.] 24.00.02. “Фізична культура, фізичне виховання різних групп населення” / Н.О.Земська. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с.

Остафійчук Я. Діагностика стану валеологічної компетентності студентів медичних коледжів / Я. Остафійчук, Г. Презлята, Б. Мицкан // Молодіжний науковий вісник Волинського національного ун-ту імені Лесі Українки. Серія : Фізична культура і спорт. – 2013. – Вип. 12. – С. 32–38.

Презлята Г. Здоровий спосіб життя: ідеї, пошуки, досвід : монографія / Г. Презлята. – Івано-Франківськ, 2013. – 483 с.

Хохлова Л.А. Підвищення ефективності виконання освітніх та виховних завдань у “Школах сприяння здоровю” / Л. А. Хохлова, Б.М. Мицкан, Е. Й. Лапковський // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Фізична культура. – 2013. – Вип. 17. – С. 88–94.

Шиян О.І. Державна освітня політика з питань забезпечення здорового способу життя молоді : монографія / Олена Іллівна Шиян. – Л. : Львів. держ. ун-т фіз. культури, 2010. – 295 с.

OstafijczukJ. Teoretyczno-metodyczneaspektyksztaltowaniawaleologiecznegoswitopogladustudentowmedyzyny / J. Ostafijczuk // Studiazhistoriiiteoriikulturyfizychnej. – Rzeczow : WydawnictwoUniwersytetyRzeszowskiego, 2008. – C. 335–342.

References:

ApanasenkoG.L. ZdorovjaUkrainy [HealthUkraine], 2005, vol. 10, P. 57–59.

VlasovA.V. Formuvanniyazdorovogosposobuzhittiyastudentivvischihmedichnihnavchalnihzakladivzasobamyfizicnogovihovanniya [HealthPromotionstudentsinhighereducationbymeansofphysicaleducation] Abstract. Thesis.  Candidate. ped. sciences [Spec.] 13.00.04 Theory and Methods of Profes­sional Education, Lugansk, 2012, 20 p.

Gumenniy V.S. Organizaciyno-metodicny osnovy fizucnogo vihovanniya studentiv politehnijnih VNZ z urahuvanniyam specifyky profesiynoi diyalnosty [Organizational and methodological foundations of physical education students polytechnic university-specific professional activity], Author. Thesis. Candidate. physical sciences. Education and Sports: [spec.] 24.00.02. Physical culture, physical education of different population groups, Ivano-Frankivsk, 2012, 22 p.

Dutchak M.V. Sport dliya vsih v Ukrayiny: teorija ta praktika [Sport for All in Ukraine: theory and practice],  Kiev, Olympic Books, 2009, 279 p.

Zemskaya N.A. Osobistisna kompetentnist studentiv do ozdorovjogo sposobu zhittiya [Personality competence of students to a healthy lifestyle] Author. Thesis. Candidate. Science of Physics. Education and Sports: [spec.] 24.00.02. Physical culture, physical education of different population groups, Ivano-Frankivsk, 2012. 20 p.

Ostafiychuk J. Molodizhniy naukoviy visnyk Volinskogo nacionalnogo universitety imeny Lesi Ukrainky [Youth Research Bulletin Volyn National Univ Lesya Ukrainian. Series: Physical Culture and Sports], 2013, vol. 12, P. 3238.

Prezlyata G. Zdoroviy sposib zhittya: ideyi, poshuky, dosvid: monografija [Healthy Living: Ideas, quest experience: monograph], Ivano-Frankivsk, 2013, 483 p.

Khokhlova L.A. Visnyk Prikarpatskogo nacionalnogo universytety inemy Vasilya Stefanyka: seriya fizijna cultura [Bulletin Prikarpatsky University. Series: Physical culture], 2013, vol. 17, P. 8894.

Shiyan O.I. Derzavna osvitniya politika z pitan zabezpecenniya zdorovogo sposobu zhittiya molody: monografiya [State educational policy to support a healthy lifestyle youth monograph], LA: Lviv State University of Physical Culture, 2010, 295 p.

Ostafijczuk J. Studia z historii i teorii kultury fizychnej, Rzeczow, Wydawnictwo Uniwersytety Rzeszowskiego, 2008, C. 335342.