Вимоги

до подання статей у Віснику Прикарпатського університету.

Серія: Фізична культура.

 1. Обсяг оригінальної статті – 6і більше сторінок, коротких повідомлень – до 3 сторінок.
 2. Статті подаються у форматі Microsoft Word. Назва файлу латинськими буквами повинна відповідати прізвищу першого автора. Матеріал статті повинен міститися в одному файлі.
 3. Текст статті має бути набраним через 1,5 інтервалу, шрифт “Times New Roman”, кегль 14, поля – 20 мм.
 4. Таблиці мають бути побудовані за допомогою майстра таблиць редактора Microsoft Word. Діаграми, рисунки, формули, схеми потрібно подавати з можливістю редагування у форматі Microsoft Word або у вигляді окремих файлів у форматі jpg.
 5. Текст статті має бути оформлений відповідно до Держстандарту й вимог МОН України.

 

Статті пишуться за схемою:

 • УДК (у лівому верхньому куті аркуша).
 • Автор(и) (ім’я, прізвище, жирним шрифтом, курсивом у правому куті).
 • Назва статті (заголовними буквами, жирним шрифтом).
 • Резюме й ключові слова 2-ма мовами (укр., англ.). Об’єм резюме ангглійською мовою не менш 1800 символів, українською  800 символів, структура – мета, матеріал і методи дослідження, отримані результати та висновки.
 • Постановка проблеми й аналіз результатів останніх досліджень, зв’язок проблеми з важливими науковими чи практичними завданнями, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми й на які опирається автор, виокремлення не вирішених рані­ше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
 • Мета дослідження.
 • Методи й організація дослідження.
 • Результати досліджень та їхнє обговорення.
 • Висновок(ки) з новим обґрунтуванням подальшого пошуку в цьому напрямі.
 • Список використаних джерел (стилем Vancouver та оформлення пристатейної бібліографії лати­ницею (References)).
 1. Стаття приймаються на українській, англійській та польській мовах.
 2. У кінці статті навести: прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), науковий ступінь, звання, по­саду, номер ORCID; назву статті англ. мовою; контактний e-mail та телефон; повну назву й поштову адресу ВНЗ.
 3.  У журналі друкуються статті, зміст яких відповідає напрямам дослідження, передбачених паспортами спеціальностей: 24.00.01 – Олімпійський і професіональний спорт; 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; 24.00.03 – Фізична реабілітація; 13.00.02 – Теорія та методика навчання (фізична культура й основи здоров’я).
 4. Статті надсилати на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. та за адресою: 76025, м. Івано-Фран­ківськ, вул. Шевченка, 57, ДВНЗ "При­карпатський національний університет імені Василя Стефаника", кафедра теорії та методики фізичної культури і спорту, проф. Мицкану Богдану Михайловичу.

 

Довідки:

тел. (0342) 59-60-12

e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://visnykfc.pnu.edu.ua – журнал “Вісника Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура”