ISSN 2411-4707 (Online),

ISSN 2078-3396 (Print)


ВІСНИК Прикарпатського університету

Серія: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА


Видається з 2004 p.

В авторській редакції


Друкується українською, англійською, польською мовами


Реєстраційне свідоцтво КВ №435

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт з напряму “Фізичне виховання і спорт”

(Затвердженонаказами Міністерстваосвіти і науки України від 09.03.2016 № 241, додаток 9)


Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

76018,  м. Івано-Франківськ, вул. С.Бандери, 1, тел. 75-13-08

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №2718 від 12.12.2006.